Privacy

Privacy

De door u verstrekte gegevens, worden
opgenomen in een gegevensbestand van CONCENTRA MEDIA GROEP NV, te 3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 10. Ze zijn bestemd voor de promotie en verkoop van onze
producten. Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van je
gegevens en je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking
en de doorgifte van je gegevens.


Privacystatement
Privacy beleid op het net
Concentra |Media| respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt
of hierop reageert. In deze verklaring geven wij aan welke informatie Concentra
|Media| verzamelt en hoe wij die informatie zullen gebruiken.
Verder staat in deze verklaring uitgelegd wat u moet doen als u niet wilt dat
uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan
derden.
Tot slot informeren wij u in deze verklaring hoe u de persoonlijke gegevens,
die u aan Concentra |Media| meegedeeld heeft, kan nakijken, wijzigen of
uitwissen.


Persoonlijke gegevens.
Concentra |Media| verzamelt alleen informatie waarmee u persoonlijk
geïdentificeerd kunt worden. De belangrijkste gegevens, die wij per individu
kunnen verzamelen, zijn : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht,
geboortedatum, e-mailadres, e.a.
De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door Concentra |Media|,
Herkenrodesingel 10 in 3500 Hasselt. Met als doel deze te gebruiken voor
administratieve- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om informatie over onze
diensten of producten persoonlijk op u af te stemmen, of om u relevante
e-mails, nieuwsbrieven of post te sturen) of voor onderzoek. Deze gegevens
kunnen Concentra |Media| tevens toelaten om op regelmatige wijze interessante
aanbiedingen aan u te richten. Zij kunnen worden doorgegeven aan bedrijven
en/of aan derden zodat zij interessante product- of dienstaanbiedingen aan u
kunnen richten.
Overeenkomstig de 'Privacywet' heeft u het recht op inzage in uw gegevens en
recht op verbetering.Behoudens verzet van u, kosteloos en op verzoek, worden uw
persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
Bijkomende inlichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel).
De wet. Uw rechten.
De Wet
De wet van 8 december 1992 over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
regelt het beheer van adressenbestanden.
Deze wet voorziet twee belangrijke punten :
• elke persoon heeft het recht kennis te krijgen van zijn gegevens die in een
verwerking zijn opgenomen (Art. 10)
• elke persoon heeft het recht alle onjuiste gegevens die op hem/haar
betrekking hebben te doen verbeteren (Art. 12)
Bovendien voorziet vermelde wet in het recht
zich te verzetten tegen elke verwerking én tegen de doorgave van uw gegevens
aan derden.
U heeft zelfs het recht op schrapping van uw gegevens.
U kan ons bereiken op volgend adres :
Concentra Media Groep N.V.
Klantencenter
Herkenrodesingel 10
3500 Hasselt
Indien u van ons in de toekomst geen e-mail
wenst te ontvangen, laat ons dit dan weten d.m.v. een e-mail naar
optout@concentra.be
De Robinson Lijst van het BDMV
De 'Robinson List' is een bestand dat alle
personen die de wens hebben uitgedrukt geen gepersonaliseerde mailings meer te
ontvangen, groepeert. Deze lijst is een initiatief van het Belgisch Direct
Marketing Verbond (BDMV). De 'Robinson List' is enkel geldig voor mailings op
naam. De gegevens van de ingeschreven personen worden opgespoord en
verwijderd uit de mailingbestanden. U kan hiervoor terecht op het gratis nummer
: 0800/91.886
Concentra Media Groep N.V.-Robinson: De Concentra Media Groep
N.V.-Robinson is een afgeleide van de 'Robinson List'. Alle personen die hierin
staan ingeschreven, worden geweerd in elke mailing die vanuit Concentra Media
Groep N.V. (of één van haar producten) zal vertrekken. De Concentra Media Groep
N.V.-Robinson is in het leven geroepen voor die personen die enkel van ons
bedrijf geen commerciële boodschappen meer wensen.
Niet-persoonlijke gegevens.
In sommige gevallen verzamelen we informatie over u die niet persoonlijk
identificeerbaar is.
Voorbeelden van deze informatie zijn het soort internetbrowser dat u gebruikt,
het soort besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website
vanwaar u met onze site gekoppeld bent.
'Cookie'
Als u een van onze websites bekijkt, kunnen we informatie op uw computer
opslaan, in de vorm van een 'Cookie' of soortgelijk bestand. Deze
informatie is ons op verschillende manieren van nut. Met Cookies kunnen wij een
website of advertentie bijvoorbeeld op maat maken, zodat die beter is afgestemd
op uw belangstelling en voorkeuren. Met de meeste internetbrowsers kunt u
Cookies van uw harddisk verwijderen, alle Cookies blokkeren, of gewaarschuwd
worden voordat een Cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze
functies verwijzen wij u naar de instructies of het helpscherm van uw
browser. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in
overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Verantwoordelijke voor de verwerking is Concentra. Door u akkoord te verklaren
met onze privacy policy geeft u Concentra toestemming om uw persoonsgegevens,
inclusief uw e-mailadres, te verwerken voor direct marketing doeleinden. Tevens
geeft u hiermee uw toestemming om deze gegevens door te geven aan contractuele
partners met het oog op verwerking voor direct marketing. Indien u reeds als
klant geregistreerd bent bij Concentra worden de door u verstrekte gegevens
opgenomen in uw klantenprofiel. Uw persoonsgegevens worden verder - in een
gecodeerde vorm die niet toelaat om u te identificeren – doorgegeven aan onder
meer Pebble Media. Via een cookie,die op uw computer wordt geplaatst, gebeurt
een anonieme verwerking van uw internetgebruik zodat commerciële informatie die
u via websites wordt aangeboden, kan aangepast worden aan uw profiel (bijv. aan
uw leeftijd, uw geslacht of uw regio). Het bestand dat op die wijze wordt
opgebouwd, kan – eveneens op een manier die niet toelaat om u te identificeren
– worden verrijkt met persoonsgegevens die u met het oog op verwerking voor
direct marketing hebt verstrekt aan andere ondernemingen waarmee daarvoor
overeenkomsten werden gesloten.
Noteer dat u niet akkoord hoeft te gaan met de
hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u zich registreert zonder uw akkoord te geven, zal uw e-mailadres enkel
gebruikt worden voor de dienst (bijv. toezending van de nieuwsbrief) waarvoor u
zich registreert.
Noteer eveneens dat u cookies op uw computer kunt weigeren of verwijderen via
de instellingen van uw browser. Meer informatie hierover vindt u terug op de
website van Pebble Media (www.pebblemedia.be).